زمان کاری سفارت
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 8/30 تا 13 - 14/30 تا 17

گالری فیلم